Anna Viola Hallberg, ur utställningen "Tystnadens typologier-utpost" 2014.

Anna Viola Hallberg

  • 5 apr 2014 – 23 apr 2014
  • Övre galleriet

Tystnades typologier-utpost

Det är placerat i gränslandet mellan det privata och det offentliga. Verkserien utforskar glappen mellan dessa världar och aktualiserar inte minst migration, inneboende och tysta diskurser om xenofobi och nationalism. Arbetet är en fortsättning på något som engagerat Hallberg i över ett decennium: att synliggöra och kritiskt granska ambivalensen mellan det privata och det offentliga, mellan det narrativa och det dokumentära, mellan betraktaren och det betraktade.

Hallberg är verksam som visuellt undersökande och samhällsengagerad konstnär med intresse för intersektionell maktanalys, ett kritiskt förhållningssätt där sociala villkor och konstruktioner av identiteter ses som intimt förknippade med politiska maktordningar. Hallberg intresserar sig ofta för gränsen mellan privat och offentligt. I hennes arbeten har identitet, arkiv och frågor om hur representation byggs upp en central plats. Hallberg började arbeta med konst på 1990-talet, då med performance och film. Kännetecknande för hennes praktik är omfattande projekt där enskilda teman genomlyses från olika perspektiv och där samarbete som metod ofta tillämpas.

Hallberg har en grundläggande filmutbildning från Stockholms Filmskola (1992) med en fil.kand. från Stockholms universitet i filmvetenskap och curatoriska studier (2003). Hallberg har även en masterexamen i International Museum Studies från Göteborgs universitet (2008). Hallberg är representerad vid Göteborgs konstmuseum, Gävleborgs läns konstsamling, Stenastiftelsens konstsamling, Folkets Hus och Parkers konstsamling samt art:screen video arkiv.