Svenska Konstnärernas Förening: Medlemskriterier

Svenska Konstnärernas Förening: Medlemskriterier2016-11-10T15:24:36+00:00

Svenska Konstnärernas Förening: Medlemskriterier

1. Till medlem antas sökande som genomgått femårig konstnärlig högskola.
 Inval sker löpande av SKF:s styrelse vid nästa möte.

2. Till medlem kan antas sökande med kandidatexamen plus tre års dokumenterad yrkesverksamhet styrkt med CV, beskrivning av utställningar och uppdrag. Bedömning sker av Invalsnämnden. Inval sker vid styrelsemöten 2 gånger/år. Sista inlämningsdagar av ansökan är vår: 16 april och höst: 16 oktober.

3. Till medlem kan antas sökande som saknar femårig konsthögskola men genom arbetsprover kan styrka att vederbörande tillägnat sig en konstnärlig kompetens motsvarande den kompetens som erhålls vid konstnärlig högskola. Invalsnämnden gör här en bedömning utifrån konstnärlig kvalitet. Här krävs fem års dokumenterad yrkesverksamhet styrkt med CV, beskrivning av utställningar och uppdrag. Sista inlämningsdagar av ansökan är vår: 16 april och på höst: 16 oktober.
Samtliga kategorier söker med 5 pappersbilder eller video/ DVD,vernissagekort samt en CV.

4. Till medlem kan antas sökande som ställt ut separat på Konstnärshuset under de senaste fem åren eller är beviljad utställning under planerad säsong.
 Inval sker löpande av SKF:s styrelse vid nästa möte.

Sökande som hänvisar till utländska skolor som inte är kända av invalsnämnden, kan uppmanas av nämnden att lämna in kompletterande material.

Arkitekter bedöms efter sin utbildning och verksamhet.