Hanna Husberg, On Noticing Air

Hanna Husberg, On Noticing Air2019-09-16T10:45:54+00:00

Projektbeskrivning

Hanna Husberg, On Noticing Air

Hanna Husberg

Hanna Husberg, On Noticing Air

 

Svenska Konstnärernas Förening har glädjen att presentera en nyproducerad utställning av konstnären Hanna Husberg. 

Hanna Husberg om On Noticing Air:

Jag har alltid varit intresserad av människans förhållande till sin omvärld och kom därför småningom att arbeta mer specifikt med luft och atmosfär.
Luften är det som alltid omger oss var vi än befinner oss, luftens osynlighet och svårgreppbarhet gör att den varit ett intressant fenomen såväl för vetenskap som för konst.
Luft är gränsöverskridande på alla tänkbara sätt, vilket även har lett mig till tvärdisciplinära projekt och samarbeten.
Human Meteorology, det första verket jag gjorde som specifikt tog upp frågor kring luft och atmosfär, undersökte människans förhållande till vädret och behovet att tämja det genom allt från ritualer till vädermodifikation.

On Noticing Air är en performativ utställning som ger luft en konkret roll genom dess materialitet och performativa karaktär. En egen mikro-värld i konstant förändring under utställningsperioden som är beroende av de specifika luftförhållandena inomhus.  

Så ovan som nedan, var det sagt – Alkemins, miraklens princip om ett evigt kretslopp – och On Noticing Air är ett småskaligt, konstnärligt forskningsprojekt som påminner om det nödvändiga deltagande i det lilla för att miraklet ska ske.

Hanna Husberg har varit representerad, bland annat, i Black Sesame Gallery, Beijing; Galleri Box, Göteborg; Kunst Haus Wien; Nikolaj Kunsthalle, Köpenhamn; Rauma Biennal Balticum; CEAAC, Strasbourg; ICI, Berlin; Gulbenkian Next Future Programme och Maldivernas Paviljong, 55e Venedig Biennalen.

Celia Prado, curator, konstnärlig ledare SKF 


PROGRAM On Noticing Air

31.8.2019 15.00h

Human Meteorology 2019, lecture performance, 20 min

Mapping some of man’s attempts to control and change the weather Human Meteorology evokes human hopes and fears of weather manipulation and climate change, as it explores possible relationships with the air we breathe, and the atmosphere that surrounds us. Structured around the script developed for the spatial installation, this lecture-performance uses audiovisual elements, and slides to narrate a history of man-made meteorology.

Human Meteorology 2019, lecture-performance, 20 min

Genom att kartlägga hur människan genom alla tider försökt kontrollera och ändra på vädret, utforskar Human Meteorologyvårt förhållande till luften vi andas och atmosfären som omger oss, liksom mänskliga förhoppningar och rädslor inför vädermanipulation och klimatförändringar. Denna lecture performance bygger på ljudspåret från den rumsliga installationen och använder sig av audiovisuella element samt bildspel för att berätta en historia om mänsklig meteorologi.

 

7.9.2019 15.00h

This new air, the one we talk about a lot 2018, lecture performance, 20 min

Performed by Hanna Husberg, developed in collaboration with Agata Marzecova

Coming to air, at the intersection of philosophy, politics, science and lived experience, this lecture-performance uses audiovisual elements, sound recordings and excerpts of interviews to introduce some of the cultural and political aspects of Beijing’s urban air. Incorporating local accounts and narratives, new technoscientific representations of air, and existing media imaginaries, that situate these in a broader context of historically and socially contingent imaginaries of urban air, the lecture performance speculates on some of the consequences of changing imaginaries of air, conveying the sense that these standpoints are not innocent, nor unproblematic.

 

This new air, the one we talk about a lot 2018, lecture-performance, 20 min

Framförd av Hanna Husberg, utvecklad i samarbete med Agata Marzecova

I skärningspunkten mellan filosofi, politik, vetenskap och levd erfarenhet används ljudinspelningar, audiovisuella element och intervjuutdrag för att föra fram vissa av Peking-luftens kulturella och politiska aspekter. Genom att införliva lokala skildringar och berättelser med nya vetenskapliga och tekniska representationer, liksom även med befintliga föreställningar om luft, spekulerar lecture-performancen om effekterna och följderna av förändrade miljöföreställningar. Samtidigt förmedlar den känslan av attdessa ståndpunkter varken är oskyldiga eller oproblematiska.

 

Poetics and Politics of Noticing Air: Imaginaries, Data, Infrastructures

Public discussion on art-science collaborations facilitated by Agata Marzecova

Through artistic-scientific investigation of situated case studies, our long-term collaboration between visual artist and researcher in ecology, photography & new media explores air as a naturalcultural phenomenon situated in the nexus of media, science and technological mediation.

Speculative reimagining of air as a naturalcultural and technoecological, phenomenon requires critical engagement with perception, representation and materiality.

However, “interdisciplinarity” is not something natural or automatic, and requires experimentation between different practices, languages, and ways of knowing, including material forms of inquiry. Asking how not to instrumentalise art as a means for visualisation, nor reduce science into a data-producing machinery, the public discussion will reflect upon someof the inherent troubles when engaging with naturcultural concerns entangled with patterns of social, class, gender and power inequalities.

 

Poetics and Politics of Noticing Air: Imaginaries, Data, Infrastructures

Offentlig diskussion om konst och vetenskap i samarbete modererad av Agata Marzecova

I vårt långsiktiga samarbete, mellan bildkonstnär och forskare inom ekologi, fotografi och mediastudier, undersöker vi genom platsspecifika fallstudier luft som ett naturkulturellt och teknoekologiskt fenomen i centrum för medial, vetenskaplig och teknisk förmedling. En spekulativ omvärdering av luft kräver kritiskt engagemang med perception, representation och materialitet.

Tvärvetenskaplighet är varken något naturligt eller automatiskt och kräver experiment mellan olika metoder, språk och kunskapssätt, inklusive materiella undersökningsformer. Genom frågor kring hur vi kan undvika att instrumentalisera konst som visualiseringssätt, eller reducera vetenskap till en dataproducerande maskin, kommer den publika diskussionen att kritiskt reflektera kring naturkulturella frågeställningar som väsentligen är sammankopplade med genus och maktstrukturer samt sociala ojämlikheter.

Lilla Galleriet

29 aug – 15 sept 2019

Vernissage:

tors 29 aug kl 17-20

Program

31 aug kl 15: Lecture performance 

7 sept kl 15: Lecture performance , diskussion

LÄS MER: PDF

ÖPPET:

ons–tors 12-17
fre–sön 12-16